Privacybeleid

Natuurkampeerterrein Eickenhorst, gevestigd aan Kremselen 16, 5492SJ Sint-Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij?

Natuurkampeerterrein Eickenhorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsggegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Natuurkampeerterrein Eickenhorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Natuurkampeerterrein Eickenhorst neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurkampeerterrein Eickenhorst) tussen zit. Natuurkampeerterrein Eickenhorst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren de gegevens voor 7 jaar, dit is besloten vanuit de belastingdienst.

 

Delen wij persoonsgegevens?

Natuurkampeerterreinen/campings zijn in de Gemeente Meierijstad verplicht om een Nachtregister bij te houden. Deze kan opgevraagd worden vanuit de gemeente.

Cookie erbij?

Natuurkampeerterrein Eickenhorst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurkampeerterrein Eickenhorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eickenhorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Natuurkampeerterrein Eickenhorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe gaan wij veilig met de gegevens om? 

Natuurkampeerterrein Eickenhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@eickenhorst.nl

 

Om welke gegevens gaat het?

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Het afhandelen van uw betaling

– Natuurkampeerterrein Eickenhorst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Natuurkampeerterrein Eickenhorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.